Download kitab pdf terlengkap AswajaPedia Klik di sini
Posts

Manaqib asy-Syeikh as-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari

Beliau ialah al-Imam al-'Allamah al-Hafidz al-Muhaddits al-Ushuli al-Muhaqqiq al-Mudaqqiq Abul Fadhl Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq bin Ahmad bin Muhammad bin al-Qasim bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Ali bin al-Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa'id bin Mas'ud bin al-Fudhoil bin Ali bin Umar bin al-'Arabi bin 'Allal bin Musa bin Ahmad bin Daud bin Maulana Idris al-Ashghor bin Maulana Idris al-Akbar bin Abdullah al-Kamil bin al-Hasan al-Mutsanna bin Imam al-Hasan al-Mujtaba bin Amirul Mukminin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah az-Zahra' binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Saw. Berkata Sayyid Abdullah al-Ghumari di dalam kitab beliau yang berjudul Sabil at-Taufiq dan Bida' at-Tafasir: Inilah susur galur keturunan kami yang populer di kalangan keluarga kami yang menetap di wilayah Ghumarah dan selainnya.

Kelahiran Beliau

Beliau dilahirkan di kota Tonjah (Tangier), Morocco (Maroko) pada akhir bulan Jumadil Akhir atau awal bulan Rajab tahun 1328 H/1910 M.

Sayyid Abdullah al-Ghumari dilahirkan di kalangan keluarga yang terkenal dengan ketaqwaan, keilmuan, kesolehan dan kemuliaan ditambah dengan kesucian keturunan. Ayahanda beliau, Sayyid Muhammad Siddiq al-Ghumari merupakan syeikh para ulama Morocco.

Beliau telah mendirikan Madrasah Siddiqiyyah yang terkenal banyak melahirkan para ulama yang berwibawa. Datuk beliau dari jalur ibu adalah Sayyid Ibnu 'Ajibah al-Hasani yang merupakan seorang ulama yang tidak asing lagi. Beliau merupakan pengarang kitab tafsir yang berjudul Bahr al-Madid serta Syarh Hikam 'Athaiyyah yang berjudul Iqadz al-Himam.

Kakak beliau, Sayyid Ahmad al-Ghumari merupakan seorang tokoh hadits yang terkemuka sehingga mencapai taraf al-Hafidz. Beliau juga telah menghasilkan banyak karya yang bernilai tinggi hingga mencapai ratusan buah.

Adik-adik beliau, Sayyid Abdul Aziz, Sayyid Abdul Hayy, Sayyid Ibrahim, Sayyid Hasan dan Sayyid Muhammad Zamzami juga merupakan tokoh-tokoh muhadditsin dan muhaqqiqin.

Di kalangan mereka ada yang muncul sebagai pakar tafsir, usul fiqh, hadits dan ilmu-ilmu yang lain. Namun keluarga al-Ghumari memang terkenal dengan keilmuannya dalam bidang hadits di wilayah Tonjah sebagaimana halnya keluarga al-Kittani di wilayah Fas (Fez).

Latar Belakang Pendidikan Beliau

Sayyid Abdullah al-Ghumari memulai pendidikan awalnya sejak usia lima tahun. Ayahandanya memasukkan beliau ke pesantren dengan tujuan untuk menghafal al-Quran. Lalu beliau mulai menghafal al-Quran dengan riwayat Warasy. Setelah itu, beliau menghafal pula al-Quran dengan riwayat Hafsh. Disamping itu beliau turut menghafal sebagian besar matan-matan ilmu seperti nadzam al-Kharraz yang berjudul Maurid az-Zamaan, al-Arba'in an-Nawawiyyah, al-Ajurumiyyah, Alfiyyah Ibnu Malik, Bulughul Maram dan Mukhtashar Syeikh Khalil ibnu Ishaq dalam fiqh mazhab Maliki.

Setelah itu, dengan perintah ayahandanya, beliau hijrah ke wilayah Fas untuk melanjutkan pendidikannya di Masjid al-Qurawiyyin yang merupakan pusat pendidikan terkemuka di Morocco. Beliau menetap di sana selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian beliau pulang terlebih dahulu ke kampung halamannya di Tonjah dan setelah itu beliau kembali hijrah mendalami keilmuannya di Fas.

Diantara ilmu-ilmu yang beliau pelajari di al-Qurowiyyin adalah:

1.      Nahwu       : Alfiyyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu ‘Aqil, Hasyiah asy-Syuja’I, Syarah al-Makudi dan Hasyiah Ibnu Haj.
2.      Fiqh           : Mukhtashar Khalil, Syarah al-Khurasyi, Syarah az-Zurqani dan Syarah ad-Dirdir
3.      Hadits        : Syarah al-Qasthallani ‘ala Shahih al-Bukhari dan Hasyiah asy-Syinwani ‘ala Mukhtashar Ibnu Abi Jamrah.
4.      Tafsir         : Hasyiah ash-Shawi ‘ala Tafsir al-Jalalain.
5.      Tauhid       : Kitab at-Tauhid lil Imam Ibnu 'Asyur.
6.      Usul Fiqh   : Jam'ul Jawami' dengan Syarh Jalaluddin al-Mahalli.
7.      Mantiq      : Syarh al-Quwaisani ‘ala Matn as-Sullam.
Beliau juga turut mendalami bidang-bidang ilmu yang lain kepada banyak guru-guru besar di sana.

Setelah menamatkan taklim di Qurowiyyin, beliau pulang ke Tonjah untuk meneruskan pendidikannya di Madrasah Siddiqiyyah di bawah asuhan ayahandanya sambil mengajar para pelajar di madrasah tersebut. Dalam masa ini juga, ayahandanya memberi motifasi supaya beliau mulai menuliskan sebuah karya. Maka beliau memulainya dengan meringkas kitab Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq fi 'Ilm al-Ushul karangan Imam asy-Syaukani.

Beliau juga menulis syarah dari Matn al-Ajurumiyyah dalam ilmu Nahwu. Setelah selesai menulis syarah ini, beliau menunjukannya kepada ayahandanya untuk disimak dan dikoreksi. Setelah itu, kakaknya Sayyid Ahmad al-Ghumari menamakan syarah ini dengan judul Tashyid al-Mabani li Taudhih Ma Hawats al-Muqaddimat al-Ajurumiyyah min al-Haqaiq wa al-Ma'ani.

Semua ini beliau lakukan ketika usia beliau masih belasan tahun.
Ketika berusia 21 tahun, dengan izin ayahandanya beliau hijrah ke Mesir bersama kakaknya Sayyid Ahmad dan adiknya Sayyid Muhammad Zamzami untuk melanjutkan pendidikannya di al-Azhar asy-Syarif. Di Mesir, beliau tenar sebagai seorang ilmuwan handal dan pakar hadits (muhaddits). Di kalangan rekan-rekannya beliau dikenal dengan kewibawaanya yang tinggi.

Beliau mendapatkan Syahadah 'Alamiyyah Khashshah (semacam ijasah atau daftar nilai) dalam 12 bidang ilmu agama yaitu; Usul Fiqh, Ma'ani, Bayan, Badi', Nahwu, Sharaf, Tauhid, Mantiq, Hadits, Musthalahul Hadits, Fiqh dan Tafsir dengan hasil yang sangat memuaskan.

Setelah itu, beliau juga mendapatkan Syahadah 'Alamiyyah al-Azhariyyah dengan 12 bidang yang sama seperti di atas hanya saja ditambah 3 yaitu ilmu al-Wadh'u, 'Arudh Qafiah dan Tasawwuf. Dalam perolehan ijasah di al-Azhar ini beliau juga mampu meraih nilai yang sangat memuaskan. Berita kehebatan beliau diliput di media Akhbar al-Ahram sehingga Syeikh Mahmud Syaltut yang saat itu merupakan Wakil Rektor Syari’ah al-Azhar asy-Syarif berkata: “Kita mengucapkan tahniah (selamat) kepada pemegang tertinggi Syahadah 'Alamiyyah al-Azhariyyah yang berhasil diraih oleh Syeikh Abdullah yang memang datang dari negaranya sudah menjadi orang yang alim.”

Pengabdian Beliau
Setelah menamatkan pendidikannya, beliau mulai mengajar di Masjid al-Azhar asy-Syarif dengan materi ilmu Nahwu, Mantiq, Usul Fiqh dan Balaghah. Disamping itu, beliau turut menyumbangkan karya-karya ilmiahnya ke berbagai macam penerbitan majalah diantaranya adalah:

1.      Majalah Hadyul Islami.
2.      Majalah al-Irsyad.
3.      Majalah ar-Rabithah al-Islamiyyah.
4.      Majalah asy-Syarq al-'Arabi.
5.      Majalah Nasyrul Fadhail wal Adabul Islamiyyah.
6.      Majalah al-Wasilah.
7.      Majalah al-Muslim yang diterbitkan oleh 'Asyirah Muhammadiyyah.

Selain itu, beliau mulai aktif mengarang berbagai macam kitab ilmiah yang bernilai tinggi terutama dalam bidang Hadits disamping mentahqiq beberapa kitab turats.
Hubungan beliau dengan organisasi & gerakan Islam di Mesir cukup banyak diantaranya yaitu:
1.      Al-Hidayah al-Islamiyyah yang dipimpin oleh Syeikh Muhammad al-Khidr al-Husain al-Tunisi.
2.      Al-‘Asyirah al-Muhammadiyyah dimana beliau merupakan salah seorang pemberi fatwa dan tenaga ahli di organisasi yang didirikan oleh Sayyid Muhammad Zakiyyuddin Ibrahim ini.
3.      Nasyrul Fadhail wal Adabul Islamiyyah.
4.      Ar-Robithah al-Islamiyyah.
5.      Al-Ikhwanul Muslimun yang didirikan oleh Imam asy-Syahid Hasan al-Banna. Sayyid Abdullah al-Ghumari berkata: “Saya mempunyai hubungan yang erat dengan al-Ustadz Hasan al-Banna, pemimpin gerakan al-Ikhwanul Muslimun dan ayahandanya al-Ustadz Ahmad Abdurrahman, pemilik sanad-sanad yang banyak dimana kami seringkali bersama dan saling kunjung mengunjungi.”
6.      Organisasi milik kaum hawa yang didirikan oleh Sayyidah Zainab al-Ghazali dimana beliau yang ditunjuk sebagai pengisi pengajian mingguan di pusat organisasi ini.

Guru-guru Beliau
Sayyid Abdullah al-Ghumari memiliki 62 orang guru sebagaimana yang disebutkan oleh beliau sendiri. Diantaranya adalah:
1.      Ayahanda beliau sendiri Sayyid Muhammad Siddiq al-Ghumari al-Idrisi al-Hasani.
2.      Kakak beliau al-Hafidz Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari.
3.      Sayyid Ahmad Rafi’ ath-Thahthawi, musnid negara Mesir.
4.      Al-‘Allamah al-Muhaddits Muhammad Zahid al-Kautsari.
5.      Al-‘Allamah Syeikh Muhammad Duwaidar al-Kafrawi at-Talawi asy-Syafi’i.
6.      Al-‘Allamah al-Faqih al-Usuli Syeikh Muhammad ath-Thahir bin ‘Asyur at-Tunisi.
7.      Al-‘Allamah Syeikh Abdul Baqi al-Ansori al-Laknawi al-Madani.
8.      Muhaddits al-Haramain Syeikh Umar Hamdan al-Mahrasi at-Tunisi.
9.      Al-‘Allamah Syeikh Abdul Wasi’ bin Yahya al-Wasi’e al-Yamani.
10.  Al-‘Allamah al-Faqih Muhsin bin Nasir Baraqbah al-Hadhrami.
11.  Al-‘Allamah al-Faqih al-Musnid Abdul Qadir bin Taufiq asy-Syalabi at-Tarablasi al-Hanafi.
12.  Al-‘Allamah al-Faqih Muhammad bin Muhammad al-Halabi al-Misri asy-Syafi’i.
13.  Al-‘Allamah Muhammad Imam bin Ibrahim as-Saqa.
14.  Syeikh Darul Hadits Damsyiq al-Muhaddits Badruddin Muhammad bin Yusuf al-Hasani.
15.  Sayyidah al-Musnidah Ummul Banin Aminah binti Abdul Jalil bin Salim ad-Dimasyqiyyah.
16.  Dan lain-lain lagi di berbagai negara Islam seperti Makkah al-Mukarramah, Emirat Arab Bersatu, Jordan, Sudan dan Qatar.

Murid-murid Beliau

Banyak dari murid-murid beliau yang kemudian hari menjadi seorang ulama besar, diantaranya yaitu:
1.      Adik-adik beliau sendiri; Sayyid Abdul Aziz, Sayyid Abdul Hayy, Sayyid Hasan, Sayyid Ibrahim dan Sayyid Muhammad Zamzami.
2.      Al-‘Allamah Syeikh Muhammad al-Hamid al-Hamawi.
3.      Al-‘Allamah Syeikh Abdul Aziz ‘Uyun as-Sud al-Himsi.
4.      Al-‘Allamah al-Muhaddits Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah al-Halabi.
5.      Al-‘Allamah Syeikh Muhammad ‘Awwamah al-Halabi.
6.      Al-‘Allamah Syeikh Muhammad Ali al-Murad al-Hamawi.
7.      Dr. Abdul Wahhab Abdul Latif.
8.      Dr. Ali Jum’ah al-Misri, Mufti Republik Arab Mesir.
9.      Sayyid Soleh al-Ja’fari, Imam Masjid al-Azhar dulu.
10.  Syeikh Hamdi Aslan al-Albani.
11.  Dr. Mahmud Sa’id Mamduh al-Misri.
12.  Syeikh Mahmud Hasan asy-Syeikh.
13.  Dr. Hanafi Hasanain.
14.  Syeikh Husain al-Batanuti.
15.  Dr. Faruq Hammadah.
16.  Dr. Muhammad Fuad al-Barazi
17.  Dan masih banyak lagi yang lainnya yang berasal dari berbagai penjuru dunia.

Karya-karya Beliau
Sayyid Abdullah al-Ghumari telah menghasilkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi hingga mencapai 81 buah dalam pelbagai bidang ilmu agama terutamanya ilmu Hadits. Seorang ulama pernah berkata: “Kami menyangka bahwa tiada lagi ulama ahli Hadits di Mesir dan negeri Timur selain Syeikh Rasyid Ridha dan Syeikh Ahmad Syakir. Namun setelah kami membaca hasil kajian Anda (Sayyid Abdullah al-Ghumari) dan semakan-semakan Anda di dalam bidang Hadits, maka kami mengatakan Andalah orang yang ketiga.”

Diantara karya-karya beliau dalam berbagai bidang ilmu agama yaitu:

a.       Usuluddin: Itqan ash-Shun’ah fi Tahqiq Ma’na al Bid’ah, Irsyad al-Jahil al-Ghabiy ila Wujubi I’tiqad anna Adam Nabiy, Irgham al-Mubtadi’ al-Ghabiy bi Jawaz at-Tawassul bi an-Nabiy, at-Tahqiq al-Bahir fi Ma’na al-Iman Billah wa al-Yaum al-Akhir, Ithaf al-Azkiya’ bi Jawaz at-Tawassul bi al-Anbiya’ wa al-Auliya’, Iqamat al-Burhan ‘ala Nuzul ‘Isa fi Akhir az-Zaman dan lain-lain lagi.
b.      Ulum al-Quran: Al-Ihsan fi Ta’aqqub al-Itqan, Bida’ at-Tafasir, Bayan Shahih al-Aqawil fi Tafsir Ayat Bani Israil, Taudhih al-Bayan li Wushul Thawab al-Quran, Dzauq al-Halawah bi Bayan Imtina’ Naskh at-Tilawah, ar-Ru’ya fi al-Quran wa as-Sunnah dan lain-lain lagi.
c.  Ulum HaditS: Al-Ahadits al-Muntaqah fi Fadhoil Sayyidina Rasulillah, al-Arba’un Haditsan ash-Siddiqiyyah, al-Arba’un al-Ghumariyyah fi Syukr an-Ni’am, Asanid al-Kutub as-Sab’ah fi al-Hadits, Nihayat al-Amal fi Shihhah wa Syarh Hadits al-‘Amal dan lain-lain lagi.
d.    Fiqh dan Usul Fiqh: Husn at-Tafahhum wa ad-Dark li Masaalat at-Tark, al-Adillah ar-Rajihah 'ala Fardhiyyah Qira'at al-Fatihah, al-Istiqsha' li Adillah Tahrim al-Istimna', I'lam ar-Raki' as-Sajid bi Ma'nat-Tikhadz al-Qubur Masajid dan lain-lain lagi.
e.       Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang belum tercantumkan di sisni.

Siapapun yang membaca di setiap karangan beliau, pasti akan merasakan kekaguman akan ketinggian ilmu beliau yang menunjukkan bahwa kajian beliau amat luas ditambah dengan kekuatan dalil yang dikemukakan dalam setiap masalah yang beliau beberkan.

Ujian Hidup Beliau

Sayyid Abdullah al-Ghumari pernah dipenjara pada masa pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasir atas tuduhan menjadi mata-mata Perancis. Padahal tuduhan itu adalah tuduhan palsu yang memang sengaja dirancang oleh beberapa pihak tertentu yang merasa terganggu oleh keberanian dan ketegasan beliau. Pada asalnya beliau dijatuhi hukuman mati, namun setelah mahkamah mendapati beliau tidak bersalah, beliau dikenakan hukuman penjara selama 11 tahun dimulai dari tanggal 15 Oktober 1959 hingga 26 Desember 1969. Walaupun berada dalam penjara, tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk tetap mengarang beberapa karya yang tidak kalah hebatnya.

Kepulangan ke Maroko dan Kewafatannya.

Setelah keluar dari penjara, beliau pulang ke Morocco untuk meneruskan perjuangannya dalam bidang ilmu.

Sayyid Abdullah al-Ghumari telah berada di Mesir selama 40 tahun dan beliau pulang ke tanah airnya untuk mengabdi kepada bangsanya disamping meneruskan kelangsungan Madrasah Siddiqiyyah yang telah didirikan oleh ayahandanya.

Setelah mengabdi di Morocco selama kurang lebih 23 tahun, akhirnya beliau mendapat panggilan Ilahi pada hari Kamis 19 Sya'aban 1413 Hijrah/11 Februari 1993 dalam usia 85 tahun. Jasad beliau dimakamkan bersebelahan denagn pusara ayahanda dan bundanya yang terletak di Madrasah Siddiqiyyah. Kepergian beliau merupakan pukulan berat bagi para pecintanya dan orang-orang yang mengenal dekat dengan beliau. Wallahu 'Alam.

Keterangan foto:
Sayyid Ahmad Siddiq al-Ghumari(kiri)
Dan Sayyid Abdullah al-Ghumari (kanan)

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.